Regulamin obiektu

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 

REGIONALNE CENTRUM  WIDOWISKOWO – SPORTOWEGO

 

W  RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10

 

R E G U L A M I N     O B I E K T U

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Regionalne Centrum Widowiskowo-Sportowe jest obiektem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.

2.     Centrum służy do przeprowadzania; zawodów sportowych  w grach zespołowych tj.: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,  halowa piłka nożna, itp. oraz imprez kulturalno-rozrywkowych. Organizowanie imprez masowych musi odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 z 20 marca 2009r. poz. 504).

3.     Centrum nie jest powszechnie dostępne.

4.     Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami.

5.     Zawarcie umowy na udostępnienie Centrum na organizację imprezy masowej może nastąpić po przedłożeniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zaakceptowania regulaminu obowiązującego w Centrum Widowiskowo-Sportowym.

6.     W Centrum można organizować masowe imprezy sportowe, kulturalne
i rozrywkowe na których może być obecnych maksymalnie 4 304 osób.

7.     Plan sytuacyjny obiektu uwzględniający lokalizację ważnych dla przebiegu imprez sportowych środków bezpieczeństwa, porządku oraz rozmieszczenie miejsc dla publiczności, pojemności sektorów, opis dróg ewakuacyjnych
i inne istotne informacje stanowią załączniki do niniejszego regulaminu..

8.     Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.     Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników hali jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i przestrzeganie prawa.

 

 II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZYJĄCE
W REGIONALNYM CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWYM

 

Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w  Centrum Widowiskowo-Sportowym
w  Rzeszowie.

2. Podstawą wstępu  i pobytu w Centrum uczestników zajęć lub imprez jest;

·        dla widzów uczestniczących w imprezie  - ważny bilet wstępu,

·        dla uczestniczących w zajęciach – zaświadczenie lub identyfikator wystawiony  przez organizatora,

·        dla dziennikarzy prasa, radia i TV – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu
na imprezę.

·        dla gości honorowych i.t.p. – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy.

3.     Każdy wchodzący na teren Centrum zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej ważnego biletu wstępu lub innego dowodu uprawniającego
do wstępu zgodnie z pkt. II podpunkt.2 niniejszego regulaminu.

 

  Bilet wstępu – umowa cywilno-prawna

4.     Bilet wstępu na imprezy organizowane na terenie obiektu jest formą umowy cywilno-prawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy organizatorem a nabywcą – posiadaczem biletu.

5.     Bilet wstępu zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.

6.     Wykupienie biletu przez uczestnika imprezy stanowi z jego strony zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zasad określonych w regulaminie obiektu.

 

  Uprawnienia posiadacza biletu wstępu na teren obiektu:

7.     Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do;

·        zajęcia miejsca określonego na  bilecie,

·        swobodnej obserwacji imprezy,

·        korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej w Centrum na zasadach  odpłatności,

·        kulturalnego kibicowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji  sportowej,

·        korzystania z szatni i WC.

Obowiązki posiadacza biletu wstępu:

8.     Nabywca – posiadacz ważnego biletu jest zobowiązany do;

·        zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy,

·        korzystania wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu obiektu,

·        poruszania się po obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym
i zajęcia miejsca w odpowiednim sektorze, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,

·        okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu,

·        kulturalnego zachowania  w czasie pobytu na obiekcie.

·        zachowania biletu do czasu zakończenia imprezy, meczu.

9.     Posiadacza ważnego biletu wstępu oraz innych uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy;

·        wchodzenia i przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innego o podobnym działaniu

·        wnoszenia alkoholu, napojów w butelkach szklanych, przedmiotów twardych, noży, petard, syren alarmowych bądź instrumentów
do wytwarzania hałasu, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami agresji,

·        wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

·        używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne,

·        wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,

·        wchodzenia na płytę hali oraz do pomieszczeń zastrzeżonych
dla sportowców, wykonawców, administracji,

·        używania wulgarnych słów i określeń,

·        wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,

·        wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,

·        wrzucania na płytę hali lub scenę jakichkolwiek przedmiotów,

·        zaśmiecania obiektu.

Wynajmujący nie przewiduje uruchomienia depozytu na deponowanie alkoholu oraz przedmiotów odebranych przy wejściu przez służby porządkowe, osoby chcące wnieść tego typu przedmioty nie będą na halę wpuszczane.

 Obowiązki i odpowiedzialność organizatora imprezy

1.     Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz do zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa wynajętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.     Na nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy organizator zwróci się do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o osobach wpisanych do rejestru i objętych zakazem wstępu na imprezy masowe.

3.     Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku należy dołączyć:

·        Opinie komendantów miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej
i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),

·        Opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

·        Program i regulamin imprezy masowej.

·        Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej
za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób
na imprezie, o stanie liczebnym służby porządkowej i informacyjnej

·        Polisę ubezpieczeniową dot. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych.

·        Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika
ds. bezpieczeństwa)

4.     Organizator odpowiedzialny jest za;

·        bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,

·        stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.

·        zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu,

·        zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń

5.     Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa p. poż.;

·        w obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu,

·        stosowane elementy scenograficzne i reklamowe muszą być wykonane
z materiałów trudno-zapalnych potwierdzonych atestami,

·        elementy scenograficzne i reklamy nie uzgodnione jak również usytuowane w nieodpowiednim miejscu i niezgodnie z przepisami p.poż. zostaną usunięte na koszt organizatora,

·        pracownicy obsługi imprezy , służby  ochroniarskie muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

6.     Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 z 1982 poz. 230 z późniejszymi zmianami/.

7.     Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie
do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z Centrum.

8.     Organizator ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie najmu obiektu. 

9.     Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno-prawnej z roszczeniami
o zrekompensowanie wszelkich wyrządzonych  w obiekcie szkód w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliki do pobrania

« powrót


Używasz Internet Explorer 6.
Strona może nie wyświetlać się poprawnie.
Zalecena jest aktualizacja przeglądarki.